Obchodné podmienky

 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

Tieto obchodné podmienky sú v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj  /SOI/

Staničná 9, P.O. BOX 49A, 950 50 Nitra. Tel.č.037/7720 001, fax.č.037/7720 024, email.nr@soi.sk

 

Predávajúci:

Zuzana Szabó – Lara4Kids 

94501 Komárno

Odborárov 1322/56

tel.číslo: 0917295690

e-mail: info@lara4kids.eu

číslo účtu: SK3409000000000212606610 Slovenská Sporiteľňa

IČO: 43882510

DIČ: 1078726176

IČ DPH: SK1078726176

Číslo živnostenského registra: 410-19236

Všetky ceny v e-shope predávajúceho sú aktuálne a platné. Ceny sú konečné.

Prevádzková doba: Pondelok až Piatok od 09.00 do 17.00 na tel. č. 0917295690 v prípade nedostupnosti email: info@lara4kids.eu

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Zodpovedná osoba. Zuzana Szabó

 

Kupujúci:


Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu
www.lara4kids.eu.

Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú  ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 

1.Podmienky objednávania, uzatvorenie zmluvy

vaše objednávky prijímame prostredníctvom nákupného košíka e-shopu www.lara4kids.eu alebo e-mailom na info@lara4kids.eu

objednávka musí obsahovať meno objednávateľa, úplnú fakturačnú a poštovú adresu, telefonický kontakt, e-mail, názov tovaru, počet kusov, farbu, poprípade veľkosť, spôsob platby a doručenia, v prípade podnikateľa IČO, DIČ, fakturačnú adresu

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky k zmene ceny tovaru, platí cena v pôvodnej objednávke.

 2.Stornovanie objednávky

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení, a taktiež ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybné telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-mail, atď.), tovar sa už nevyrába, nedodáva, atď. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho, za účelom dohody o ďalšom postupe. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky.

V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť, alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet .

Neručíme

Za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

 

 3.PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

Platba pri prevzatí tovaru

Úhradu uskutočníte v hotovosti pri preberaní zásielky pracovníkovi Slovenskej pošty. V prípade kurierovy.

 

4.DODACIE PODMIENKY

Tovar doručujeme prostredníctvom Slovenskej pošty na vami uvedenú poštovú adresu.

 Ak máme tovar na sklade, v závislosti od zvoleného spôsobu platby vám ho odošleme najneskôr do 48 hodín, od telefonického resp. e-mailového potvrdenia objednávky. V prípade, že objednaný tovar nemáme na sklade, pri telefonickom/e-mailovom potvrdení objednávky vám oznámime najbližší možný termín dodania.

Tovar sa predávajúci zaväzuje zabaliť a odoslať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. Spolu s tovarom zasielame i faktúru, ktorá slúži ako dodací list.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky.

 Poplatky za doručenie:

Platobné a dodacie podmienky


5.NEPREVZATIE 
ZÁSIELKY

Každá potvrdená objednávka je zo strany zákazníka záväzná podľa našich obchodných podmienok (OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Zb.) Bezdôvodné a neopodstatnené neprebratie balíka zaslaného zákazníkovi na dobierku v danej úložnej lehote sa chápe ako hrubé porušenie obchodných podmienok, pretože zákazník je vždy informovaný elektronickou formou o vyexpedovaní balíka. V prípade neprebratia dobierkovej zásielky zákazníkom si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od zákazníka náhradu škody a to podľa § 420 Občianskeho zákonníka. V tejto sume sú zahrnuté náklady: poštovné na odoslanie tovaru kupujúcemu,poplatok za vrátenie balíka,obalový materiál, administratíva. Zákazníkovi bude odoslaná elektronickou formou a taktiež poštou faktúra (splatnosť 14 dní). Túto je možné zaplatiť na účet predajcu alebo poštovou poukážkou.

Ak sa zákazník rozhodne o opätovné zaslanie balíka, je povinný uhradiť platbu vopred za tovar (ako aj opätovné poštovné) na účet predajcu. V tomto prípade mu nebude účtovaný poplatok za porušenie týchto obchodných podmienok. –náhrada škody.

Ak zákazník nezaplatí objednávku či poplatok za porušenie obchodných podmienok v uvedenej lehote, bude predajca nútený vymáhať pohľadávku súdnou cestou. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za takto vzniknutú situáciu a v plnej výške hradí všetky náklady spojené s vymáhaním pohľadávky: súdny poplatok, trovy právneho a exekučného konania.

 

6.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných

údajov v znení neskorších predpisov.

 1. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej

prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym

orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy

uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

 1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným

osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci

prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

 1. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z.

o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

 1. a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 2. b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona

spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje

spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

 1. c) právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak

sú neaktuálne,

 1. d) právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte

záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

 1. e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak

sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,

 1. f) právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
 2. g) právo na prenosnosť osobných údajov,
 3. h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
 4. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko,

adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú

uchovávané po dobu 10 rokov pre účely

archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za

účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy

ako aj účtovania v účtovníctve.

 

7.Reklamačný poriadok

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
 3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 5. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
  4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 7. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
 9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
  2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny.
  3. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 12. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
 13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

 

8.Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@lara4kids.eu), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu pre alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.