Adresa našej webovej stránky je: http://www.lara4kids.eu.

Firma:

Zuzana Szabó – Lara4Kids

94501 Komárno

Odborárov 1322/56

Mobil: +421 917 295 690

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných

údajov v znení neskorších predpisov.

 1. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej

prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym

orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy

uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

 1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným

osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci

prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

 1. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z.

o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

 1. a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 2. b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona

spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje

spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

 1. c) právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak

sú neaktuálne,

 1. d) právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte

záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

 1. e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak

sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,

 1. f) právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
 2. g) právo na prenosnosť osobných údajov,
 3. h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
 4. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko,

adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú

uchovávané po dobu 10 rokov pre účely

archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za

účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy

ako aj účtovania v účtovníctve.